Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY

1.  Společnost INSPIRELI s. r.o., se sídlem Láb 455, PSČ 900 67, Slovenská republika, IČ: 46 238 158, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I, oddíl Sro, vložka 73950/B (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetové prezentace, jejího obsahu pod doménou umístněnou na URL adrese http://www.inspireli.com včetně všech jazykových mutací textového obsahu (dále jen „Portál“).

2.  Jakákoliv osoba založením svého přístupového uživatelského účtu, řádným dokončením registračního procesu na Portálu a souhlasným potvrzením prohlášení v části registračního procesu „Souhlasím se všeobecnými provozními podmínkami“ potvrdila seznámení se s Podmínkami a projevil tak souhlas být vázán  jejích aktuálním zněním (dále jen „Registrovaný uživatel“). Registrovaný uživatel se zavazuje uvádět v průběhu registračního procesu pravdivé a úplné osobní údaje a jiné informace.

3.  Provozovatel zpracovává osobní údaje Registrovaných členů, které byly poskytnuty Provozovateli v rámci procesu registrace. Registrovaný uživatel akceptací Podmínek uděluje Provozovateli souhlas na dobu neurčitou se zpracováváním jeho osobních údajů. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím odpovídající sekce Portálu, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, název obchodní firmy, název podnikatele, sídlo, místo podnikání, adresa, telefonní čísla, emailová adresa, IČ, DIČ. Provozovatel shromažďuje a zpracovává osobní údaje za účelem: (i) plnění a poskytování provozních služeb pro subjekty údajů a vykonávaní jiných souvisejících činnosti Portálu, (ii) ochrany práv a právem chráněných zájmů Provozovatele a subjektu údajů, (iii) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů, (iv) marketingové analýzy a statistické účely průzkumu, to vše tak, aby toto zpracování osobních údajů bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů v platném znění. Poskytování osobních údajů je dobrovolné a Provozovatel je povinen při zpracovávání údajů dbát, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Registrovaný uživatel může své osobní údaje opravit v rámci odpovídající sekce na Portálu, která je přístupná po přihlášení. Provozovatel uživatelský účet Registrovaného člena na jeho žádost zruší nebo přístup k němu zamezí. Spolu se zrušením uživatelského účtu dojde k likvidaci veškerých osobních údajů Registrovaného uživatele u Provozovatele.

4.  Registrovaný uživatel je na Portálu oprávněn zejména:

  • Prostřednictvím odpovídající sekce na Portálu uložit na Portál, upravovat a mazat fotografie, obrázky, snímky nebo jiné vizuální, obrazové nebo grafické díla (dále jen „Fotografie“) zobrazující interiér a exteriér budov, domů, bytů, kanceláří, zahrad, nábytku, vybavení a příslušenství.
  • Hodnotit a komentovat Fotografie jiných Registrovaných uživatelů.

5.  Registrovaný uživatel prohlašuje, že je nositelem veškerých autorských, majetkových a jiných licenčních práv a oprávnění ke vkládaným Fotografiím a bere na vědomí, že není oprávněn vložit na Portál Fotografie, u nichž nositelem není. Fotografie ani jejich obsah nesmí porušovat práva a oprávněné zájmy třetích osob, dobré mravy a právní řád České republiky. Registrovaný uživatel se zavazuje nahradit veškeré škody, jiná plnění, poplatky a náklady, které by Provozovateli v souvislosti s porušením prohlášení a povinností Registrovaného uživatele podle tohoto ustanovení Podmínek vznikly. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že za účelem propagace Portálu mohou být odkazy na Fotografie a Fotografie umísťované a zobrazované na internetových www stránkách, portálech a prezentacích třetích stran. 

6.  Pokud má Provozovatel podezření, že obsah informací a Fotografií ukládaných a zpřístupňovaných Registrovaným uživatelem na Portálu je protiprávní, resp. neoprávněně zasahuje do práv třetích osob, je Provozovatel oprávněn takovýto obsah odstranit nebo dočasně či trvale příslušné informace na Fotografie znepřístupnit a od poskytování služeb příslušnému Registrovanému uživateli odstoupit zasláním oznámení prostřednictvím elektronické pošty.

7.  Registrovaný uživatel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele nebude Portál využívat pro podnikatelskou činnost.

8.  Provozovatel je zejména oprávněn:

  • Mazat Fotografie a komentáře s nevyhovujícím obsahem, nebo které porušují práva třetích osob.
  • Zrušit uživatelský účet Registrovaného uživatele při porušení Podmínek.
  • Vkládat do Fotografií své logo.
  • Přidávat a upravovat popisky Fotografií, umožňující jejich lepší vyhledávání a indexování.
  • Využívat Fotografie k reklamním, marketingovým, prezentačním a obchodním účelům.
  • Odkazy naFotografie a Fotografie umísťovat a zobrazovat na internetových www stránkách, portálech a prezentacích třetích stran. 

9.  Registrovaný uživatel uděluje Provozovateli veškerá oprávnění v souladu s Podmínkami bezplatně, po celou dobu kdy budou Fotografie na Portálu uloženy.

10.  Provozovatel umožní Registrovanému uživateli si objednat a využít další placené služby Provozovatele, jejichž seznam je uveden v odpovídající sekci Portálu. Po provedení objednávky takových placených služeb prostřednictvím odpovídající sekce Portálubude následně Registrovanému uživateli vystavena zálohová faktura, sloužící jako předpis platby za objednané placené služby. Do doby zaplacení zálohové faktury je objednávka považována za nezávaznou. Po uhrazení zálohové faktury bude Registrovanému uživateli vystavena a doručena finální faktura – daňový doklad. Registrovaný uživatel tímto bere na vědomí, že v případě, že z jakýchkoliv důvodů nebo překážek ležících na straně Registrovaného uživatele, nevyčerpá nebo nespotřebuje objednané placené služby, nemá nárok na vrácení celé nebo poměrné části již zaplacené odměny za nespotřebované placené služby.

11.  Registrovaný uživatel bere na vědomí, že Fotografie budou zobrazovány rovněž na internetových vyhledávačích a v celé veřejné internetové síti, kde Provozovatel nedokáže zabránit jejich šíření, úpravám a případnému zneužití.

12.  Registrovaný uživatel poskytuje umístěním Fotografií na Portál souhlas k použití Fotografií k propagování služeb Portálu, a to různými formami podpory návštěvnosti jeho vlastních alb a v nich umístěných Fotografií.

13.  Registrovaný uživatel uděluje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele (tzv. newsletterů) na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může kdykoli odvolat vyznačením v obdrženém newsletteru.

Tyto Všeobecné provozní podmínky jsou platné od 1.9.2011.