Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Otestujte si svůj postřeh řidiče s chytrými kužely

Zajímá vás, jak bystrý řidič jste, jak rychle dokážete reagovat na podněty a jak přesně umíte dodržet stanovenou trasu? Uvažujete o koupi nového automobilu a chcete si otestovat, jaké jízdní vlastnosti má? Mnoho světově známých automobilek dnes již disponuje řešením firmy Selective Fidelity Simulation z Velké Británie, která řešení s chytrými kužely navrhla. Tato firma je členem IQRF Alliance. Seznamte se s hrou Smart Cone Challenge!

Otestujte si svůj postřeh řidiče s chytrými kužely

Přenos dat postavený na bezdrátové technologii
IQRF je spolehlivý a dynamický. V jedné hře lze využít až 47 chytrých kuželů. V
centrální aplikaci zvolíte scénář jízdy a řidič může vyrazit. Nastavení všech
kuželů ve hře netrvá ani půl sekundy, zpoždění způsobené přenosem dat je
minimální. Kužely jsou napájeny bateriově. Zelená a modrá světla na kuželech
indikují, mezi kterými dvěma kužely má řidič aktuálně a následně projet. Hra
může generovat miliony různých tras. Měří se přesnost a rychlost průjezdu, a nakonec
řidič obdrží své vyhodnocení.


Během jízdy si tak řidič vyzkouší, jak se s
daným automobilem jezdí, jak hbitě reaguje, jak zatáčí, brzdí či zrychluje.
Tato adrenalinem nabitá hra na jedné straně jistě řidiče zaujme, na druhé
pomáhá propagovat kvalitní vozy. Systém chytrých kuželů je velmi úspěšný, v
současné době je využíváno 24 tréninkových sad. Za celou dobu, kdy je systém
využíván, došlo k poruše jen na dvou kuželech, a to ještě z důvodu zničení
vozidlem.


Vyhledejte si další zdroje pojednávající o
Smart Cone Challenge.


Mimo tuto oblast je možné si snadno představit
využití chytrých kuželů na silnicích a dálnicích, kde je potřeba měnit běžnou
trasu vozidel pomocí mobilních navigačních prvků kvůli stavebním úpravám na
silnicích nebo z důvodu nenadálé události.

Attached files


Related articles

Architecture

CITIQ, a member of the IQRF Alliance, helps solve roads overload near Škoda Auto in Kvasiny

Ivona Spurná, IQRF Alliance

05/29/2018

Škoda Auto employs more than 8,000 people in three shifts and most of them travel by cars there. Some of them use buses, part is motivated by the employer to use bikes, but most of them still use cars. Surrounding villages - Kvasiny, Solnice, and Ještětice are extremely overloaded by employees transport and unwanted parking. There is no suitable place for the construction of parking lots in the area. CITIQ has installed traffic flow detectors in adjacent villages to monitor both the traffic flow and the length and speed of vehicles. More information

Architecture

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Ivona Spurná, IQRF Alliance

05/29/2018

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel. More information

Dashboard

08/05/2020

Adera – permanent monitoring and elimination of pests

Business premises, such as hotels, restaurants, schools, medical facilities, warehouses, production and stores in the food industry, pharmacy, etc., need to prevent the occurrence of pests and thus fulfil the obligations imposed by the Act on the Protection of Public Health. The risk of rodents or insect pests jeopardizing business needs to be significantly reduced and companies need to avoid sanctions from inspection bodies, damage of reputation, disruption of operations and other complications. At the same time, from an ecological point of view, it is important to minimize the use of biocidal products and to prevent the rapid reproduction of pests from the beginning.

More information

08/05/2020

Adera – permanentní monitoring a likvidace škůdců

Firemní prostory, například hotely, restaurace, školy, zdravotnická zařízení, sklady, výrobny a prodejny v oblasti potravinářství, farmacie apod. potřebují zamezit výskytu škůdců a splnit tak povinnosti, které ukládá zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. Je třeba výrazně snížit riziko, že hlodavci nebo hmyzí škůdci ohrozí podnikání. Zároveň se vyhnout postihům od kontrolních orgánů, poškození dobrého jména, narušení provozu a dalším komplikacím. Současně je z ekologického pohledu důležité minimalizovat používání biocidních přípravků a zabránit přemnožení škůdců již v počátku.

More information

04/21/2020

How to simply connect sensors and lights to reliable low-power IQRF mesh network?

IQRF® technology is a reliable wireless mesh technology simply connecting devices to IoT. It is based on IQRF transceivers. Thanks to reliable Mesh networking, bidirectionality, security, and True low power™, IQRF® fits best to control systems, telemetry, and IoT. It excels in lighting applications, especially in street lighting.

More information

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.