Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

1.    Spoločnosť INSPIRELI s.r.o., so sídlom Láb 455, PSČ 900 67, Slovenská republika, IČ: 46 238 158, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 73950/B (ďalej iba „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetovej prezentácie, jej obsahu pod doménou umiestnenou na URL adrese http://www.inspireli.com vrátane všetkých jazykových mutácií textového obsahu (ďalej len „Portál“).

2.    Akákoľvek osoba založením svojho prístupového užívateľského účtu, riadnym dokončením registračného procesu na Portáli a súhlasným potvrdením prehlásením v časti registračného procesu „Súhlasím so všeobecnými prevádzkovými podmienkami“ potvrdila zoznámenie s Podmienkami a prejavila tak súhlas byť viazaná ich aktuálnym znením (ďalej len „Registrovaný užívateľ“). Registrovaný užívateľ sa zaväzuje uvádzať v priebehu registračného procesu pravdivé a úplné osobné údaje a iné informácie.

3.    Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Registrovaných užívateľov, ktoré boli poskytnuté Prevádzkovateľovi v rámci procesu registrácie. Registrovaný užívateľ akceptáciou Podmienok udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na dobu neurčitú so spracovávaním jeho osobných údajov. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom odpovedajúcej sekcie Portálu, a to v nasledujúcom rozsahu: Meno, Priezvisko, Názov obchodnej firmy, Názov podnikateľa, sídlo, miesto podnikania, adresa, telefónne čísla, emailová adresa, IČ, DIČ. Prevádzkovateľ zhromažďuje a spracováva osobné údaje za účelom: (i) plnenia a poskytovaní prevádzkových služieb pre subjekty údajov a vykonávania iných súvisiacich činností Portálu, (ii) ochrany práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa a subjektu údajov, (iii) ponúkania obchodu alebo služieb subjektom údajov, (iv) marketingové analýzy a štatistické účely prieskumu, to všetko tak, aby toto spracovanie osobných údajov bolo v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z., a zákona č. 90/2005 Z. z. a o zmene ďalších zákonov v platnom znení. Poskytovanie osobných údajov je dobrovoľné a Prevádzkovateľ je povinný pri spracovávaní údajov dbať, aby subjekt údajov neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti. Registrovaný užívateľ môže svoje osobné údaje opraviť, zmeniť a aktualizovať v rámci zodpovedajúcej sekcie na Portály, ktorá je prístupná po prihlásení. Prevádzkovateľ užívateľský účet Registrovaného užívateľa na jeho žiadosť zruší alebo prístup k nemu obmedzí. Spolu so zrušením užívateľského účtu dôjde k likvidácii všetkých osobných údajov Registrovaného užívateľa u Prevádzkovateľa.

4.    Registrovaný užívateľ je na Portály predovšetkým oprávnený:

  • Prostredníctvom odpovedajúcej sekcie na Portály uložiť na Portál, upravovať a mazať fotografie, obrázky, fotografie alebo iné vizuálne, obrazové alebo grafické diela (ďalej iba „Fotografie“) zobrazujúce interiér a exteriér budov, domov, bytov, kancelárií, záhrad, nábytku, vybavenia a príslušenstva.
  • Hodnotiť a komentovať Fotografie iných Registrovaných užívateľov.

5.    Registrovaný užívateľ prehlasuje, že je nositeľom všetkých autorských, majetkových a iných licenčných práv a oprávnení ku vkladaným Fotografiám a berie na vedomie, že nie je oprávnený vložiť na Portál Fotografie, u ktorých nositeľom nie je. Fotografie ani ich obsah nesmie porušovať práva a oprávnené záujmy tretích osôb, dobré mravy a právny poriadok Slovenskej republiky. Registrovaný užívateľ sa zaväzuje nahradiť všetky škody, iné plnenia, poplatky a náklady, ktoré by Prevádzkovateľovi v súvislosti s porušením prehlásenia a povinností Registrovaného užívateľa podľa tohto ustanovenia Podmienok vznikli. Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že za účelom propagácie Portálu môžu byť odkazy na Fotografie a Fotografie umiestňované a zobrazované na internetových www stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán.  

6.    Pokiaľ má Prevádzkovateľ podozrenie, že obsah informácií a Fotografií ukladaných a sprístupňovaných Registrovaným užívateľom na Portály je protiprávny, resp. neoprávnene zasahuje do práv tretích osôb, je Prevádzkovateľ oprávnený takýto obsah odstrániť alebo dočasne či trvalo príslušné informácie na Fotografie zneprístupniť a od poskytovania služieb príslušnému Registrovanému užívateľovi odstúpiť zaslaním oznámení prostredníctvom elektronickej pošty.

7.    Registrovaný užívateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa nebude Portál využívať pre podnikateľskú činnosť.

8.    Prevádzkovateľ je predovšetkým oprávnený:

  • Mazať Fotografie a komentáre s nevyhovujúcim obsahom, alebo ktoré porušujú práva tretích osôb.
  • Zrušiť užívateľský účet Registrovaného užívateľa pri porušení Podmienok.
  • Vkladať do Fotografií svoje logo.
  • Pridávať a upravovať popisy Fotografií, umožňujúce ich lepšie vyhľadávanie a indexovanie.
  • Využívať Fotografie k reklamným, marketingovým, prezentačným a obchodným účelom.
  • Odkazy na Fotografie a Fotografie umiestňovať a zobrazovať na internetových www stránkach, portáloch a prezentáciách tretích strán.  

9.    Registrovaný užívateľ udeľuje Prevádzkovateľovi všetky oprávnenia v súlade s Podmienkami bezplatne, po celú dobu kedy budú Fotografie na Portály uložené.

10.    Prevádzkovateľ umožní Registrovanému užívateľovi si objednať a využiť ďalšie platené služby Prevádzkovateľa, ktorých zoznam je uvedený v odpovedajúcej sekcii Portálu. Po vykonaní objednávky takých platených služieb prostredníctvom odpovedajúcej sekcie Portálu bude následne Registrovanému užívateľovi vystavená zálohová faktúra, slúžiaca ako predpis platby za objednané platené služby. Do doby zaplatenia zálohovej faktúry je objednávka považovaná za nezáväznú. Po uhradení zálohovej faktúry bude Registrovanému užívateľovi vystavená a doručená finálna faktúra – daňový doklad. Registrovaný užívateľ týmto berie na vedomie, že v prípade, kedy z akýchkoľvek dôvodov alebo prekážok ležiacich na strane Registrovaného užívateľa, nevyčerpá alebo nespotrebuje objednané platené služby, nemá nárok na vrátenie celej alebo pomernej časti už zaplatenej odmeny za nespotrebované platené služby.

11.    Registrovaný užívateľ berie na vedomie, že Fotografie budú zobrazované taktiež na internetových vyhľadávačoch a v celej verejnej internetovej sieti, kde Prevádzkovateľ nedokáže zabrániť ich šíreniu, úpravám a prípadnému zneužitiu.

12.    Registrovaný užívateľ poskytuje umiestením Fotografií na Portál súhlas k použitiu Fotografií k propagovaniu služieb Portálu, a to rôznymi formami podpory návštevnosti jeho vlastných albumov a v nich umiestnených Fotografií.

13.    Registrovaný užívateľ udeľuje súhlas so zasielaním obchodných oznámení Prevádzkovateľa (tzv. newsletterov) na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Tento súhlas môže kedykoľvek odvolať vyznačením v obdržanom newslettery.

Tieto Všeobecné prevádzkové podmienky sú platné od 1.9.2011.