Ivona Spurná, IQRF Alliance

Organization/Group Member | Czech Republic

Snadné nasazení IQRF® s IQRF OS 4.03D

Nový operační systém IQRF OS 4.03D s sebou přináší řadu vylepšení, která by vám měla usnadnit práci se sítí IQRF. Jsou to zejména funkce Smart Connect a Autonetwork V2. Vaše IoT projekty tak můžete výrazně urychlit!

Snadné nasazení IQRF® s IQRF OS 4.03D

Smart Connect


Jedná se o novou metodu přidání Nodu do sítě IQRF.

Vlastnosti


 • Nod nemusí být v přímém dosahu Koordinátoru, ale pak musí být v dosahu Nodu, který je již k dané síti přibondován.

 • Na straně bondovaného Nodu není potřeba žádná akce (např. stisk tlačítka).

 • Bondovaný Nod nemusí mít v konfiguraci nastaven pracovní kanál, ani Access Password dané sítě.

 • Smart Connect je založen na systémové komunikaci šifrované pomocí IBK (Individual Bonding Key). Jedná se o unikátní a neměnný kód uložený v každém TR modulu během výroby.

 • Aby mohl Koordinátor přidat daný Nod do sítě, musí znát jeho IBK a MID (Module ID).


Smart Connect je implementován v DPA jako nový příkaz periferie Coordinator. HWP Nodu podporuje „tlačítkové bondování“ a současně i Smart Connect.

V odbondovaném stavu (na Nodu bliká červená LED) je Nod v LP příjmu (nízká spotřeba) a očekává systémový Smart Connect paket. Pokud je stisknuto tlačítko, Nod odesílá požadavky na přibondování/předbondování. Pokud tlačítko stisknuto není, Nod po uplynutí času cca 5 hodin usne. Takto dlouhý čas nabízí prostor pro instalaci Nodů a spuštění procesu Smart Connect. Změna tohoto času je možná v Custom DPA Handleru (event BondingButton). Případně je možné zakázat spaní zcela pomocí konfiguračního parametru Stay awake when not bonded.

Testování procesu Smart Connect


Proces Smart Connect lze spustit DPA příkazem Smart Connect zaslaným koordinátoru na periferii Coordinator. Hlavními vstupními parametry jsou IBK a MID bondovaného Nodu, a požadovaná logická adresa. IBK i MID lze zjistit aplikačně nebo v IQRF IDE – TR Module Information (Ctrl+M).

Smart Connect lze, jako každý DPA příkaz, testovat v IQRF IDE pomocí terminálu nebo uživatelsky přívětivěji pomocí IQMESH Network Manageru.

Smart Connect v praxi


Vstupní parametry (IBK, MID) lze předat procesu Smart Connect pomocí tzv. IQRF Smart Connect Code. Jedná se o alfanumerický řetězec, ve kterém jsou zakódovány IBK, MID a HWPID (Hardware Profile ID) daného zařízení. Tento kód lze vygenerovat pomocí nástroje IQRF Code Tool v IQRF IDE nebo uživatelsky na základě dostupné dokumentace, a předávat různými způsoby, např. pomocí NFC, QR kódu atd. Nástroj IQRF Code Tool umožňuje i vygenerování QR kódu.

V praxi pak Smart Connect může vypadat takto


 • V IQRF IDE se každému TR modulu (Nodu) vytvoří QR kód a nalepí se na dané zařízení obsahující tento TR modul.

 • Zařízení se umístí na své místo a pomocí mobilní aplikace (např. IQRF Network Manager pro Android) se načte QR kód.

 • Mobilní aplikace je propojena s IQRF Repository, proto je schopna podle HWPID zjistit a zobrazit informace o zařízení (typ, výrobce, ovladače...).

 • Mobilní aplikace se přes API spojí s bránou, na které běží IQRF Gateway Daemon a spustí službu Smart Connect.


Jak je to s pracovním kanálem?


Od IQRF OS verze 4.03D probíhá veškeré bondování (Local – např. tlačítkem, Smart Connect, Autonetwork V2) na servisních kanálech. Bondovaný Nod tedy nemusí mít v konfiguraci předem nastaven pracovní kanál stejný jako Koordinátor sítě. Při instalaci sítě stačí nastavit vhodný (nezarušený) kanál v Koordinátoru a všechny přibondované Nody tento kanál „zdědí“ a uloží si jej automaticky do konfigurace během procesu bondování.

Výjimku tvoří Remote Bonding, resp. jeho část „předbondování“. Předbondování je poskytováno stávajícími Nody v síti, proces probíhá na pozadí na pracovním kanálu sítě a Nod, který má být předbondován, musí mít tento pracovní kanál předem nastaven v konfiguraci.

Čísla servisních kanálů uživatel nepotřebuje znát, nicméně jsou uvedena v dokumentu IQRF OS User´s Guide – mapa kanálů.

Jak je to s přístupovým heslem?


V případě Smart Connect bondování nemusí být v konfiguraci bondovaného Nodu nastaveno stejné Access Password jako na Koordinátoru. K šifrování a autorizaci je použit IBK daného Nodu.

Ostatní způsoby bondování (Local např. tlačítkem, Remote, Autonetwork V2) použití stejného Access Password vyžadují.

Access Password je i nadále používáno pro autorizaci v DPA Service Mode (DSM) a k šifrování/dešifrování zálohy síťových dat během procesu Backup/Restore pro účely snadné výměny Koordinátoru/Nodu v síti (v případě potřeby).

Autonetwork v2


Jedná se o novou verzi automatického sestavení sítě využívající služeb implementovaných přímo v operačním systému.

Vlastnosti


 • Na straně Nodu není potřeba žádný Custom DPA Handler.

 • V Koordinátoru je nahrán Custom DPA Handler nezbytný pro funkčnost Autonetwork (CustomDpaHandler-Coordinator-AutoNetworkV2-Embedded.c)

 • Nody nemusí mít nastaven pracovní kanál Koordinátoru. Kanál je „zděděn“ a automaticky uložen do konfigurace během procesu Autonetwork.

 • Nody, které mají být přidány do sítě, musí mít nastaveno stejné Access Password jako Koordinátor.


 

Sestavení sítě probíhá ve vlnách. V každé vlně postupně probíhá:

 • Prebonding (přidělení dočasné adresy 0xFE),

 • Authorization (přidělení logické adresy),

 • kontrola přibondovaných Nodů (nekomunikující Nody jsou v Koordinátoru odbondovány),

 • Discovery (zjištění topologie sítě).


 

V první vlně jsou do sítě přidány Nody v přímém RF dosahu Koordinátora. V dalších vlnách se na sestavování sítě vždy podílejí také již existující Nody v síti. V případě, že během nastaveného počtu vln (defaultně 2), nedojde k přidání žádného nového Nodu, proces Autonetwork se ukončí.

 

Proces Autonetwork se spustí DPA příkazem určeným Koordinátoru, příkaz je dostupný například v makrech (pod názvem Autonetwork embedded - Start).

Detaily týkající se technologie IQRF najdete na www.iqrf.org.


Related articles

Technology

IQRF Summit 2018

Ivona Spurná, IQRF Alliance

03/11/2018

Přijďte se inspirovat hotovými produkty a realizovanými projekty na dvoudenní konferenci o Internetu věcí. Připravili jsme pro vás více než 40 zajímavých přednášek, technické workshopy pro integrátory i výrobce, ukázky hotových produktů na Marketplace a v neposlední řadě prostor pro networking s prezentujícími firmami i dalšími účastníky. Zvýhodněné ceny vstupného platí do konce února 2018. More information

Dashboard

06/04/2018

Test your driver's reflex with smart cones

Would you like to know how a good driver you are, how fast you are able to react to stimuli and how exactly can you follow the set route? Do you plan to buy a new car and do you want to test its driving characteristics? Many world-famous car producers now have a solution of Selective Fidelity Simulation from Great Britain which designed the solution with smart cones. This company is a member of the IQRF Alliance. Discover Smart Cone Challenge!

More information

05/29/2018

Přetíženost silnic v okolí Škody Auto v Kvasinách pomáhá řešit CITIQ, člen IQRF Alliance

Škoda Auto zaměstnává více než 8000 lidí ve třech směnách a většina z nich se dopravuje do zaměstnání automobily. Část pomáhají svážet svozové autobusy, část je motivována zaměstnavatelem k využívání kol, ale stále zde zůstává většina těch, kteří využívají automobil. Okolní vesnice – Kvasiny, Solnice a Ještětice jsou dopravou těchto zaměstnanců extrémně přetěžovány, průjezdem i nežádoucím parkováním. Pro výstavbu odstavných parkovišť v okolí se prozatím nenašly vhodné pozemky. CITIQ instaloval v přilehlých vesnicích detektory průjezdu, kterými lze monitorovat jak samotný průjezd, tak i délku a rychlost vozidel.

More information

05/29/2018

CITIQ, a member of the IQRF Alliance, helps solve roads overload near Škoda Auto in Kvasiny

Škoda Auto employs more than 8,000 people in three shifts and most of them travel by cars there. Some of them use buses, part is motivated by the employer to use bikes, but most of them still use cars. Surrounding villages - Kvasiny, Solnice, and Ještětice are extremely overloaded by employees transport and unwanted parking. There is no suitable place for the construction of parking lots in the area. CITIQ has installed traffic flow detectors in adjacent villages to monitor both the traffic flow and the length and speed of vehicles.

More information

03/11/2018

IQRF Summit 2018

Přijďte se inspirovat hotovými produkty a realizovanými projekty na dvoudenní konferenci o Internetu věcí. Připravili jsme pro vás více než 40 zajímavých přednášek, technické workshopy pro integrátory i výrobce, ukázky hotových produktů na Marketplace a v neposlední řadě prostor pro networking s prezentujícími firmami i dalšími účastníky. Zvýhodněné ceny vstupného platí do konce února 2018.

More information

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.