PhD. Vladimír Siládi

Individual Member | Slovakia

Competences in Smart Cities

Na pôde Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 6. júna 2018 uskutoční medzinárodná vedecká konferencia zameraná na význam prierezových kompetencií v riadení inteligentných miest a destinácií „Competences in Smart Cities“ .

Competences in Smart Cities

Zameranie konferencie reflektuje zmeny potrieb trhu práce spojené s trendom rozvoja inteligentných miest. Na konferencii vystúpia zahraniční rečníci, ktorí priblížia výzvy, ktorým mladí ľudia čelia na európskom trhu práce a aj aspekty strategického riadenia inteligentných miest. Odbornú verejnosť určite zaujmú príspevky zamerané na finančnú podporu miest  z národnej úrovne, nórskych fondov a švajčiarskych finančných mechanizmov. V panelovej diskusii sa budú zahraniční aj domáci odborníci venovať vplyvom moderného trhu práce na potreby zamestnávateľov a ich dopadom na systém vzdelávania.

Konferencia je určená okrem akademickej sféry aj všetkým subjektom zainteresovaným na rozvoji miest, regiónov a turistických destinácií (inštitúciám pôsobiacim na národnej úrovni, miestnym a regionálnym samosprávam, oblastným a krajským organizáciám cestovného ruchu, podnikateľským subjektom, subjektom tretieho sektora a i.), ktoré sa zaujímajú o aktuálne problémy a výzvy v rozvoji inteligentných miest a destinácií.  
Konferencia je výstupom medzinárodného projektu (Accelarate Transversal Competences) riešeného na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela od roku 2015, ktorého cieľom je vývoj  inovatívnych a na prax orientovaných metód podporujúcich rozvoj prierezových kompetencií študentov a implementácia týchto metód do vzdelávacieho procesu. Projekt má medzinárodný charakter, jeho koordinátorom je Technologická univerzita v Poznani (Poľsko) a okrem Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je partnerom projektu aj ďalších  6 univerzít z Fínska, Slovinska a Poľska.   

Teams

Follow me on social media

Synopcity

New sending

Resending of the verification email (email delivery can take up to 30 minutes)

Other email     (optional)

Enter your other email where we can send you verification of your profile. If you will not receive the email, please check also the SPAM folder or contact our technical support.